Konkurso taisyklės
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuojamo „STEAM juodosios dėžės iššūkio“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo, vertinimo bei apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso tikslas – skatinti mokinių gebėjimų spręsti realias šiuolaikinio pasaulio problemas pritaikant STEAM (angl. science, technology, engineering, arts, maths) sričių žinias ugdymą, sudaryti sąlygas mokytojams aktyviau taikyti STEAM ugdymą ir kurti teigiamus švietimo pokyčius, atkreipti dėmesį į įdomius, įsimintinus ir kūrybiškus mokytojus.
3. Konkursas vyksta nuo 2021 m. lapkričio 10 d. Registruoti savo komandą iššūkiui galima iki 2021 m. lapkričio 29 d. (imtinai). Atliktus konkursinius darbus pateikti reikia iki 2021 m. gruodžio 3 d. (imtinai).
4. Konkurso dalyviai – visi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai ir mokiniai, susibūrę į komandas iki dešimties asmenų. Komanda gali būti suburta iš vieno ar dviejų mokytojų ir įvairaus amžiaus mokinių besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Komanda turi pasiskirti vieną vadovą, vadovas turi būti mokytojas.
II. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS IR TVARKA
5. Konkurso metu mokytojai su komanda turi sukurti idėją, kaip galima kūrybiškai pritaikyti STEAM srities žinias praktikoje, ir pasinaudoję pateikta virtualia informacija su mokiniais atlikti užduotį (įveikti iššūkį) bei pateikti informaciją (konkursinius darbus) apie jos atlikimą:
5.1. Dalyviams pateikiama informacija – įvairiomis virtualiomis priemonėmis užpildyta juodoji dėžė, kurią komandos turi panaudoti sugalvodamos idėją, skirtą išspręsti šią problemą: „Kosmonauto Marse ryto rutina yra labai sunki“. Juodąją dėžę atsisiųsti galima iš interneto svetainės STEAMklubas.lt
5.2. Komandos, norinčios sukurti problemos sprendimą, skirtą palengvinti kosmonauto Marse ryto rutiną, registruojasi užpildydamos registracijos anketą. Anketoje pateikiama informacija apie komandą ir pristatoma viena problemos sprendimo idėja (1 sakinys). Komandą registruoja mokytojas. Anketoje svarbu užpildyti visus privalomus laukus ir gauti registracijos patvirtinimą. Konkurso organizatorius patikrins ir patvirtins reikalavimus atitinkančias pateiktas registracijos konkursui anketas per 48 valandas;
5.3. Registracijos metu komandos gali (nėra privaloma) pateikti internetinę nuorodą (pvz., mokyklos interneto svetainė, nuoroda į viešos socialinių tinklų grupės / asmens paskyrą ar kt.), kurioje ketina dokumentuoti savo dalyvavimą iššūkyje, t. y. kaip sprendžiamas iššūkis;
5.4. Iššūkio atlikimas gali būti dokumentuojamas interneto svetainių ar socialinių tinklų įrašais (tekstu, nuotraukomis, vaizdo medžiaga ir kt.,) kurie pažymėti specialia grotažyme #steamklubas. Internetines nuorodas pateikusias komandas stebės Konkurso ekspertų komisija, kurios atstovai pagal šią grotažymę atpažins konkursui skirtą turinį;
5.5. Iššūkį komandos gali atlikti vienoje konkrečioje vietoje arba keliose skirtingose vietose dalimis, pvz., mokykloje, kitose ugdymo erdvėse, fiziškai veikiančiuose STEAM atviros prieigos centruose Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose (https://steamlt.lt/kontaktai/);
5.6. Komandos konkursinių darbų vertinimui turi parengti ir atsiųsti vieną sukurto produkto (sprendimo) aprašymą iki 200 žodžių ir skaitmeninį plakatą (posterį, digital poster). Šią informaciją, nurodant komandos pavadinimą, komandų vadovai atsiųsti turi ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 3 d. el. pašto adresu: konkursas@nuostabu.lt
6. Iššūkiui mokytojai gali registruoti daugiau nei 1 komandą (1 iššūkio sprendinį), t.y. teikiamų konkursui iššūkio sprendinių kiekis neribojamas, o mokytojas vienu metu gali priklausyti kelioms skirtingoms komandoms, jei tik jos teikia skirtingus iššūkio sprendinius. Organizatorius registracijos metu nepatvirtins tik pasikartojančių iššūkio sprendinių, kuriuos registruoja tas pats mokytojas.
7. Organizatoriams patvirtinus registraciją, užsiregistravusios komandos viso konkurso metu bus matomos interneto svetainėje STEAMklubas.lt.
8. Komandoms atlikus iššūkio užduotį ir atsiuntus parengtus darbus (aprašymą ir skaitmeninį plakatą) el. paštu, konkurso organizatoriai juos pridės (įkels) prie užsiregistravusių komandų anketų interneto svetainėje STEAMklubas.lt. Atsiųsta informacija prie komandų anketų bus pridedama tik praėjus konkursinių darbų pateikimo vertinimui terminui, t.y. po 2021 m. gruodžio 3 d.
III. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS
9. Maksimalų dalyvių pateiktų darbų vertinimo konkursinį balą lygiomis dalimis sudaro komisijos, sudarytos iš STEAM srities ekspertų, ir polapio STEAMklubas.lt lankytojų balas.
10. Ekspertų komisijos vertinimas ir polapio STEAMklubas.lt lankytojų balsavimas vyksta 2021 m. gruodžio 6 - 20 d.
11. Konkursui pateiktus darbus ekspertų komisija vertina pagal šią metodiką:
12. Kiekvienas konkursui pateiktas sprendinys yra nepriklausomai įvertinamas ne mažiau nei trijų ekspertų komisijos narių pagal Nuostatų 11 punktą.
13. Ekspertų komisijos narys, jeigu jis darbo santykiais susijęs su konkurso dalyvio atstovaujama mokymo įstaiga (arba jeigu yra konkurso dalyvio šeimos narys ar artimas giminaitis), vertinant konkurso dalyvio darbą nedalyvauja.
14. Už visas Konkurse užsiregistravusias komandas interneto svetainėje STEAMklubas.lt galės balsuoti polapio lankytojai. 15. Polapio lankytojams už komandas bus galima balsuoti spaudžiant balsavimo mygtuką. Balsų kiekis yra ribojamas. Iš vieno IP adreso leidžiama balsuoti vieną kartą per parą. Nustačius sukčiavimo atvejį, pasiliekama teisė pašalinti dalyvį ir / ar anuliuoti balsus be perspėjimo. Balsuodamas svetainės lankytojas suteikia konkurso organizatoriui teisę tvarkyti IP adresą konkurso nugalėtojų nustatymo ir sąžiningo balsavimo užtikrinimo tikslu.
16. Galutinis konkursinis balas apskaičiuojamas susumuojant polapio lankytojų balą ir ekspertų komisijos balą.
16.1. Ekspertų komisijos balas apskaičiuojamas pagal formulę:
16.2. Polapio lankytojų balas apskaičiuojamas pagal formulę:
IV. KONKURSO LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
16. Konkurso laimėtoja skelbiama didžiausią konkursinį balą gavusi komanda.
17. Jei dvi ir daugiau komandų surenka vienodą konkursinį balą, laimėtoja pripažįstama aukštesniu komisijos vertinimo balu įvertinta komanda. Jei ir tokiu atveju komandos turi vienodą konkursinį balą, laimėtoja skelbiama anksčiau registracijos į iššūkį anketą pateikusi komanda.
18. Konkursą laimėjusi komanda paskelbiama 2021 m. gruodžio 23 d.
19. Komandos vadovas apie laimėjimą informuojamas asmeniškai registracijos anketoje nurodytais kontaktais.
20. Pagrindinis konkurso prizas – edukacinė kelionė komandai (iki 10 asmenų) į vieną iš STEAM tematikos centrų Europoje.
V. KONKURSO VIEŠINIMAS
21. Apie įkvepiančias, kūrybiškiausias ir įdomiausias Konkurso dalyvių idėjas gali būti rengiamos publikacijos ir vaizdo reportažai, kurie pasirodys naujienų portale „Delfi“.
22. Už dalyvių sutikimus būti pakalbintiems, nufotografuotiems, nufilmuotiems yra atsakingas komandos vadovas. Surinkta medžiaga (interviu, nuotraukos, filmuota medžiaga) gali būti publikuojama viešai internete, spaudoje ir kitose informavimo priemonėse, kuriose tai galima daryti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Konkurso organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles iš anksto viešai apie tai informavus dalyvius ir balsuojančius už juos interneto svetainėje STEAMklubas.lt .
24. Konkurso organizatoriai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, STEAM atviros prieigos centrų tinklas.